Ordliste

Der bruges mange ord og begreber i forbindelse med sygefravær. Her på siden kan du hurtigt få en forklaring på de mest almindelige betegnelser.

Anden aktør
Under en sygemelding kan du blive henvist til anden aktør, der varetager nogle af kommunens opgaver, såsom virksomhedspraktik og afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Anden aktør har typisk ikke noget myndighedsansvar, men derimod oplysningspligt til den sagsbehandler, der har henvist til forløbet hos anden aktør, hvis der sker ændringer i din sag.

Fagforening
En fagforening kan bl.a. hjælpe med advokatbistand, regler og muligheder under sygemelding. I mange fagforeninger er der også ansat socialrådgivere netop til at hjælpe, når deres medlemmer er syge. Spørg din fagforening og sørg for, at den person du taler med har et godt kendskab til lovgivningen på sygedagpengeområdet. Såfremt der er mulighed for at få socialrådgiveren med som bisidder ved møder, anbefales dette.

Fast-Track
Ekstraordinær indsats igangsat tidligt af kommunen. Både du og din arbejdsgiver kan anmode om en fast-track-løsning. Det er en god idé, hvis der kan være risiko for, at din tilknytning til arbejdsmarkedet er truet.

Forsikring
Et forsikringsselskab kan hjælpe med økonomisk sikring, hvis man fx lider tab af erhvervsevne under sygemelding.

Friattest
En friattest er en lægeerklæring, som skal dokumentere årsag til fravær.

Hjælpemidler
Hjælpemidler kan støtte den sygemeldte, når han/hun vender tilbage på arbejde. Der findes et hav af hjælpemidler, fx er hæve-/sænkebord, som de fleste af os tager for givet, et hjælpemiddel. Det kan også være særlige maskiner til fx landbruget eller automatgear til bilen, hvis det er en væsentlig belastning at koble ud m.m., når man kører bil.

Jobafklaringsforløb
Et forløb, der kan igangsættes, når retten til sygedagpenge udløber (efter 22 uger inden for de sidste 9 måneder), og man fortsat er uarbejdsdygtig.

Jobcenter
Er den afdeling i kommunen, der håndterer din sag, når du er sygemeldt, ledig eller på anden måde ikke er på arbejdsmarkedet. Jobcentret er beskæftigelsesrettet og kan inddrage en masse hjælpeforanstaltninger for at fastholde dig i jobbet. I forhold til personer med nedsat arbejdsevne, enten midlertidigt eller varigt, er målet at opnå en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.

Kommune
Din kommune udbetaler sygedagpenge til enten dig selv eller din arbejdsgiver.

Kontanthjælp
Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Der er en række betingelser, der skal opfyldes og derudover modregnes indtægter fra ægtefælle og løbende forsikringer såsom tab af erhvervsevne. Hvis du besidder en formue, skal du bruge den, før du er berettiget til kontanthjælp.

Lægeerklæring
En lægeerklæring er en udtalelse fra din læge om din sygdom og dens følger. De findes i mange forskellige udgaver og det anbefales, at man overlader det til arbejdsgiver og Jobcenteret at indhente de lægeerklæringer, de skal bruge for at vurdere din sag.

Mentor
En mentor støtter eller fastholder en person i sit arbejde. Man kan fx få tilknyttet en mentor på arbejdspladsen, hvis der er ting, som grundet sygdom el.lign. er blevet svært eller ikke kan lade sig gøre at udføre mere. Du kan også få en mentor under en virksomhedspraktik.

Mulighedserklæring
En erklæring din arbejdsgiver kan anmode om, særligt hvis der er tvivl om, hvorvidt du kan vende tilbage til dine tidligere arbejdsopgaver. Erklæringen kan også benyttes, hvis du har pletvis men meget sygefravær, så der er fokus på, hvordan du bedst bliver hjulpet til at fastholde dit job.

NemRefusion
Det er her arbejdsgiver og selvstændige indberetter sygdom og barsel, så de kan få udbetalt refusion, når de udbetaler løn under netop sygdom og barsel.

Pensionsselskab

Et pensionsselskab har, ligesom fagforeningerne, også ofte socialrådgivere ansat, som kan hjælpe sygemeldte med fx råd og vejledning under sygdom, samt pligter og rettigheder. Det er socialrådgiverne fra pensionsselskabet, der ofte er med som bisiddere i Jobcentrene.

Refusion af sygedagpenge
Arbejdsgiver har mulighed for at få refusion af sygedagpenge under bestemte forhold. Hvis du som sygemeldt opfylder kravene for at få udbetalt sygedagpenge, og du modtager løn under sygdom, vil din arbejdsgiver få sygedagpengene fra kommunen. På den måde er det ikke helt så dyrt at have en syg medarbejder, og derved er arbejdsgiver ikke nødt til at afskedige en medarbejder på grund af sygdom så tidligt, som det ellers kunne have været.

Rundbordssamtaler
Rundbordssamtaler er en samlet betegnelse for, at flere personer fra fx forskellige afdelinger eller forskellige fagpersoner, der er indblandet i din sag, samles og drøfter status og plan for tilbagevenden. Det kan fx være et møde med din arbejdsgiver, hvor en sagsbehandler fra Jobcenteret også er med. Der er ingen regler for hvem og hvor mange, der skal deltage i en sådan rundbordssamtale. Formålet er at samle alle relevante personer til et handlekraftigt møde.

Sagsbehandler
En sagsbehandler i Jobcenteret er typisk enten socialrådgiver eller socialformidler. Du er under hele sygdomsforløbet tilknyttet en sagsbehandler, som er din primære kontaktperson i Jobcenteret Det er den person, der varetager opfølgninger og beslutter, om du skal tilbydes et forløb ved fx anden aktør.

Sundhedsordning/-sikring
En sundhedsordning/-sikring indeholder forskellige tilbud, som man kan benytte til både behandling og forebyggelse. Din arbejdsgiver, pensions- eller forsikringsselskab har muligvis en sundhedsordning/-sikring, som er gældende for dig. Spørg din leder.

Sygedagpenge
Sygedagpenge er en tidsbegrænset ydelse, som enten arbejdsgiver får i refusion for at udbetale løn under sygdom, eller som du selv får, hvis du ikke er berettiget løn under sygdom.

Som ledig skal du være a-kasseberettiget for at modtage sygedagpenge.
Som selvstændig skal du ikke være forsikret for at modtaget sygedagpenge, der gælder de samme regler som ansatte. Dog skal din arbejdsevne som selvstændig være nedsat med minimum 50% ud fra maksimum 37 timers arbejdsuge, hvis du fx arbejder 50 timer, er det fortsat maksimum 18,5 time ugentlig, du skal være fraværende. Samtidig er det også sådan, at arbejdede du kun 20 timer inden du sygemelder dig, skal du være sygemeldt under 10 timer om ugen.

Perioden hvor du kan modtage sygedagpenge er begrænset til 22 uger inden for de sidste 9 måneder.

Varighedserklæring
Arbejdsgiver kan kræve en varighedserklæring, hvis sygefraværet er over 14 dage. Formålet er, at få en læge til at vurdere, hvor længe sygefraværet vil vare, jf. funktionærloven § 5, stk. 4. Det gælder kun, hvis man er omfattet funktionærloven.

Virksomhedspraktik
En virksomhedspraktik kan være en skånsom opstart efter en lang sygemelding. Det er en måde at komme så tæt på en realistisk arbejdsplads som muligt, men stadig sørge for, at du bliver skånet. Det kan fx være at du starter på nedsat tid – det kan være ned til fx 10 timer om ugen, at du kan holde flere pauser eller at der er særlige opgaver, du ikke skal udføre. En virksomhedspraktik kan også være en del af en afklaring. Hvis man har vurderet, at du har varigt nedsat arbejdsevne, skal det dokumenteres inden din sag kan komme videre i systemet i jobcenteret, og det kan ske i en virksomhedspraktik.

§ 56-aftale
Aftale mellem arbejdsgiver, medarbejder og kommune der giver arbejdsgiveren mulighed for at få kompensation for sygedomsforløb grundet kronisk- eller langvarig sygdom.