Privatlivspolitik

Visitations- og Rådgivningscenter

Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine personlige oplysninger er i sikkerhed hos os.

Denne Privatlivspolitik dækker den rådgivning og visitation som sker i vores Visitations- og Rådgivningscenter samt de(n) rådgivning, undersøgelse, diagnosticering og behandling af dig i vores klinikker.

Falck Healthcare er dataansvarlig, når vi indsamler personlige oplysninger i forbindelse med vores sundhedsydelser. Du kan her i privatlivspolitikken læse om, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personlige data, og vi giver dig oplysninger om dine rettigheder, og om hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

Informationerne vi indsamler og videregiver om dig er forskellige afhængige af om det er et psykiskologisk – eller fysisk forløb. Dette skulle gerne fremgå af denne Privatlivspolitik.

Information og formål

Vi kan indsamle og behandle følgende personlige oplysninger om dig og kun i det omfang det er relevant for netop dig og din sag.

Almindelige personoplysninger

 • Dit navn, cprnr., postnr., telefonnummer, e-mailadresse, evt. privatadresse, køn, alder
 • Sociale oplysninger, familierelationer, civilstand
 • Uddannelsesniveau, job/firma og evt. afdeling du er ansat i, stillingstype/jobfunktion
 • Identifikationsoplysninger

Særlige personoplysninger (Følsomme personoplysninger)

 • Helbredsoplysninger
 • Evt. medlemskaber af fagforening
 • Evt. journaloplysninger, svar på prøver, test, røntgen- og skanningsbilleder, m.m.
 • Evt. seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse, religiøse forhold
 • HOWDY-besvarelse - udelukkende i forbindelse med et HOWDY-forløb og ved udfald i HOWDY-appen, hvor autoriseret sundhedspersonale varetager kontakten med dig.

Bliver vi bekendt med ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne. Såfremt det er i overensstemmelse med formålet med træningen, kan der være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Sikre validering ift. din pålogning af vores booking portaler mm.
 • Oprettelse af tidsbestilling/sagsforløb og igangsættelse af rådgivning og behandling i et psykologisk eller fysisk forløb
 • At sikre en entydig identifikation ved behandling i Falck Healthcare og ved din henvendelse vedrørende anmodninger ift. dine rettigheder
 • At kunne bekræfte og identificere, hvilke produkter og tjenester du har adgang til
 • At gøre det muligt for Falck Healthcare A/S at kontakte dig
 • At kunne håndtere klager og tvister
 • At sikre at du får den korrekte behandling, ved at henvise til og kommunikere med interne og eksterne sundhedspersoner
 • Afregningsformål
 • Anonym statistisk analyse
 • Anonym psykologisk effektmåling ifb. med psykologisk behandling
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning, oplysningerne er ikke personhenførbare
 • At kunne håndtere inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • At kunne tilbyde dig rådgivning i forbindelse med dit HOWDY-forløb, såfremt din HOWDY-app giver os besked om at tage kontakt til dig, hvis denne kontakt foretages af autoriseret sundhedspersonale.

Automatisk, individuel beslutningstagning

Vi anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering

Kilde

 • Dine personoplysninger modtager vi fra dig
 • Forsikrings- og pensionsselskaber, virksomhed/arbejdsgiver
 • Gældende ved børn under 18 år er kilden, den der har forældremyndigheden eller værge
 • Desuden eksterne sundhedspersoner, hvis du har givet dit samtykke til dette og afhængig af dit forløb kan det bl.a. være:
  • Psykologer, misbrugskonsulenter, psykiatere
  • Fysioterapeuter, kiropraktorer, massør, zoneterapeut, akkupunktør
 • Læger, sygehuse og andre behandlingssteder
 • Dine HOWDY-besvarelser og kontaktinformationer modtager vi fra HOWDY.

Vi informerer dig, når vi indsamler oplysninger om dig, medmindre indsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Overordnet behandler vi personlige oplysninger, på baggrund af en kontraktlig forpligtelse over for kunder eller udfører tjenester efter kundens ønske.

Som dataansvarlig har vi en forpligtelse til at overholde gældende lovgivning herunder EU's databeskyttelses-forordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning f.eks. overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Samt iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Ved administrativ behandling af almindelige personoplysninger som, afdækning af prodikter og tjenester, brugervalidering ved system pålogning, tidsbestillinger, anonymisering for inden rapportering, håndtering af kage og tvister, alminde koorspondance i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a).
 • Ved almindelig patient behandling hvor der indsamles, behandles og videregives almindelige persondata i medfør af databeskyttelsesforordningens i artikel 6 (1) (c) og (d), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), videregivelse på baggrund af samtykke (c), ift. sundhedsfremme, forebyggelse og behandling (h), tilsyn fra Dansk Patientsikkerhed (i).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9
 • Oplysninger til brug for afregning sker efter bogføringsloven

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger i Falck Healthcare A/S omfatter desuden EU General Data Protection Regulation

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Det er frivilligt at give Falck Healthcare A/S personlige oplysninger, men for at vi kan udføre en fyldestgørende rådgivning og behandling af dig, skal du give Falck Healthcare A/S den nødvendige information. Hvis vi ikke får den nødvendige information eller samtykke kan vi ikke tilbyde dig rådgivning og behandling.

Hvis der er behov for at indhente helbredsoplysninger i forbindelse med din rådgivning og behandling, spørger Falck Healthcare A/S om samtykke. Grundlaget for Falck Healthcare A/S' behandling af dine personoplysninger er ofte baseret på dit samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt, frivilligt og informeret, så formålet med brugen af oplysningerne er tydelige.

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Det betyder, at de pågældende oplysninger ikke længere behandles i Falck Healthcare A/S, med mindre der er andet lovligt behandlingsgrundlag. At tilbagekalde et samtykke påvirker ikke den behandling, der har fundet sted før tilbagekaldelsen af samtykket.

Modtagere af personoplysninger

Overførsel af personlige oplysninger internt til Falck Healthcare A/S

Helbredsoplysninger behandles og opbevares i Falck Healthcares egne systemer med streng adgangskontrol og behandles kun af en begrænset kreds af medarbejdere med operationelle behov.

Falck Healthcare A/S' medarbejdere bruger også e-mail i dialogen med interne og eksterne kontakter. Følsomme personlige oplysninger sendes via beskyttet e-mail.

Når du sender en e-mail til Falck Healthcare A/S kan den være uden beskyttelse. Derfor opfordrer vi dig til ikke at sende tavshedsbelagte, følsomme eller andre fortrolige oplysninger via e-mail, før du har undersøgt, om indholdet af e-mailen vil blive passende beskyttet. Er du i tvivl, så kontakt os for at sikre, hvordan du bedst deler dine informationer med os.

Overførsel af personoplysninger til 3. parter

Sundhedspersoner

I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle rådgivning og behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner, som tidligere nævnt – afhængig af dit forløb:

 • Psykologer, misbrugskonsulenter, psykiatere
 • Fysioterapeuter, kiropraktorer, massør, zoneterapeut, akkupunktør
 • Læger, sygehuse og andre behandlingssteder

Videregivelsen gives kun på baggrund af dit samtykke.

Andre

I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle rådgivning og behandling af dig, kan dine personoplysninger blive videregivet til andre parter, afhængig af dit forløb:

 • Ved videregivelse af status af behandling til din arbejdsgiver eller forsikrings- eller pensionsselskab
 • Ved videregivelse af antal behandlingsgange for skattepligt af arbejdsgiverbetalt psykologhjælp til privatrelaterede hændelser
 • Ved videregivelse af behandlingsnoter i HOWDY-forløb, varetaget af autoriseret sundhedspersonale, således HOWDY fortsat kan tilbyde dig deres ydelse

Videregivelsen gives kun på baggrund af dit skriftlige samtykke.

Overførsel af personlige oplysninger til databehandler

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør. Der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare ovenfor nævnte data.

Det retslige grundlag for overføring er EUs "Standard Contractual Clauses" / "Standard kontraktlige bestemmelser" for at overføre fra dataansvarlige til databehandlere i usikre lande udenfor EU / EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

For mere information om databehandler og overføring af modtagere udenfor EU / EEA kan fås ved henvendelse til DPO@falck.com

Overførsel af data til offentlig myndighed

Hvis Falck Healthcare A/S har pligt til at videregive information til en offentlig myndighed, vil oplysningerne blive videregivet i overensstemmelse med myndighedernes krav. I sådanne tilfælde kan oplysninger om dig blive udleveret uden dit samtykke.

Opbevaring af personoplysninger

Vi bruger en ekstern leverandør til at lagre/opbevare ovennævnte personlige oplysninger.

Opbevaringsperiode med data

Ifølge EU General Data Protection Regulation artikel 5, stk. 1, litra e skal vi slette oplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål, de er indhentet til.

Falck Healthcare A/S sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indhentet til.

Det betyder, at så længe du har en sag hos os, opbevarer vi de nødvendige oplysninger om dig. Når sagen afsluttes, gemmer vi oplysningerne i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

Falck Healthcare A/S skal jf. Bogføringsloven gemme data til fakturering i 5 år, gældende for regnskabeårets udgang

I henhold til Journalføringsbekendtgørelsen vil Falck Healthcare A/S opbevare personoplysninger i journalen i 10 år regnet fra den sidste optegnelse i journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid fx i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har - med begrænsninger i loven - ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at ændre forkerte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at begrænse behandling af personoplysninger, retten til dataoverførsel og retten til at modsætte dig behandling af personoplysninger, herunder automatisk, individuel beslutningstagning.

Inspektion, korrektion og sletning

I henhold til EU General Data Protection Regulation artikel 15-17 har man krav på at få indsigt i de oplysninger, som er registrerede og kan kræve disse rettet eller slettet. Ønsker du aktindsigt eller at rette eller slette dine data, kan du anmode ved at henvende dig skriftligt til Falck Healthcare A/S. Anmodningen skal indeholde sagsnummer eller CPR-nummer og underskrives af dig.

Hvis du er utilfreds med Falck Healthcares behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den nationale tilsynsmyndighed.

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende lov, kan du kontakte Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Healthcare A/S

Psykisk og Fysisk Rådgivningscenter
Fysisk behandling/Tværfaglig behandling

Sydhavnsgade 18
2450 København SV

Versionshistorik
GEMS-nummer: 63927
Version: 2.0
Godkendelsesdato: 07.04.2019
Revideret den 06.09.2018//07.09.2018//10.09.2018//13.09.2018//16.10.2018//01.02.2019//22.10.2019